Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Botičkov Chrudim s.r.o.
 • IČ: 116 56 611, DIČ: CZ11656611
 • se sídlem: Tuněchody 184, 537 03
 • zapsané u Krajského soudu, oddíl C, vložka 47975                
 • kontaktní údaje:
  • email: prodejna@botickovchrudim.cz
  • telefon:  773 700 420
  • www: botickovchrudim.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese botickovchrudim.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka potvrzujete Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • Platbou předem na základě údajů zaslaných prodávajícím
 • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/ 
 • Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má zákonné právo při nákupu přes eshop bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od okamžiku uzavření smlouvy (převzetí zboží). Prvním dnem 14denní lhůty je den následující po uzavření smlouvy (převzetí zboží) a končí uplynutím 14 dnů. Pokud však její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Prodávající upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží (typicky poštovné). 

2. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Využije-li kupující zákonné právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu (nejpozději však poslední den lhůty) odešle nebo případně předá oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít též vzorový formulář na odstoupení od smlouvy.

3) Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodejci bez zbytečného odkladu zboží, které od ní obdržel, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující může zboží zaslat na adresu uvedenou (Botičkov Chrudim, Fibichova 196, Chrudim) nebo může vrátit zboží osobně na prodejně Botičkov Chrudim, Fibichova 196, Chrudim. 

4) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Prodejce vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud jí tím nevzniknou další náklady. Kupující akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek souhlasí, že prodejce vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky následujícím způsobem. Pokud kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy osobně ne prodejně, vrátí prodejce kupujícímu přijaté peněžení prostředky v hotovosti. Pokud kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy prostřednictvím poštovní zásilky, vrátí prodejce kupujícímu přijaté peněžení prostředky (i) bankovním převodem na kupujícím zvolený účet nebo přes platební metodu PayPal. Prodejce si dovoluje upozornit, že odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodejce povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5) V případě odstoupení od smlouvy je možné zvolit (mimo jiné) následující postup:

a) kupující přinese zboží osobně na prodejnu, a to spolu s vyplněným tzv. „Formulářem na odstoupení od smlouvy“ nebo dodacím listem, které obdržel v doručené zásilce společně s objednaným zbožím anebo s dokladem o zakoupení zboží, který obdržel e-mailem. Kupujícímu budou poté ihned vyplaceny všechny peněžní prostředky (s výjimkou dle tohoto čl. VI. odst. 6)

b) kupující na vlastní náklady zašle zboží tzv. „Formulářem na odstoupení od smlouvy“ či vzorovým (nebo vlastním) formulářem na odstoupení od smlouvy společně s dodacím listem, které obdržel v doručené zásilce společně s objednaným zbožím anebo dokladem o zakoupení zboží, který obdržel e-mailem, a to na adresu Botičkov Chrudim, Fibichova 196, 537 01 Chrudim. Prodejce kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (pokud bylo zboží řádně doručeno), vrátí všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala (s výjimkou dle tohoto čl. VI. odst. 6)

6) Kupující odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující si tedy může vyzkoušet zboží jen v takovém rozsahu jako v kamenné prodejně. Bude-li zboží poškozeno, pak si prodejce vyhrazuje nárok na přiměřenou finanční náhradu za znehodnocení zboží a vrátí kupujícímu kupní cenu jen částečně (prodejce si nárok za snížení hodnoty zboží jednostranně započte, o čemž bude kupujícího informovat).

7) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména se bude jednat o punčochové kalhoty, podkolenky a silonové ponožky).

 

VII. Práva z vadného plnění

1) Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí, a uplatnit práva z vadného plnění za podmínek a způsobem stanoveným reklamačním řádem. Tuto dobu však nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

2) Příčinou vady zboží může být použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

3) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil (např. vlivem nesprávného užívání zboží či jeho nedostatečné či nevhodné údržby). Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

4) Kupující je mimo jiné oprávněn uplatnit právo z vady osobně nebo doručením na na adrese pobočky: Botičkov Chrudim, Fibichova 196, 537 01 Chrudim.

5) Má-li zboží vadu, může kupující primárně požadovat v rámci reklamačního řízení její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
Botičkov Chrudim může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

6) K odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady.

7) Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8) Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

9) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

10) Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodejce mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží.

11) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena prodejcem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne na delší lhůtě. Informace o datu a způsobu vyřízení reklamace obsahuje reklamační protokol. Prvním dnem 30denní lhůty je den následující po uplatnění reklamace a lhůta končí uplynutím 30 dnů. Pokud však její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Po marném uplynutí 30denní lhůty je kupující od smlouvy oprávněn odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

12) Kupující, který reklamoval zboží osobně na prodejně, by si měl vyzvednout reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena; a to bez ohledu na to, zda byla reklamace vyřízena v jeho prospěch či neprospěch.

 VIII. Jakost

1) Prodejce odpovídá v souladu s platnými právními předpisy kupujícímu, že prodávané zboží nemá při převzetí vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodejce souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití. Prodejce odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodejcem,

c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

2) Prodejce neodpovídá dle výše uvedeného čl. VIII. odst. 1 písm. a), b), c) kupujícímu, pokud před uzavřením smlouvy zvlášť kupujícího upozornila, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

3) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Kupující tedy není povinen prodejci prokazovat, že zakoupené zboží bylo vadné v okamžiku jeho převzetí. Výše uvedená právní domněnka se neuplatní pouze v případě, kdy prodejce prokáže v daném případě kupujícímu opak, tj. že zboží bylo v okamžiku jeho převzetí bezvadné. O případy, kdy domněnka existence vady v době převzetí zboží neodpovídá povaze zboží, se jedná zejména v případě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním anebo v důsledku poškození zboží kupujícím nebo třetí osobou, např. vlivem nesprávného užívání zboží či jeho nedostatečné či nevhodné údržby kupujícím. Výše uvedená doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

IX. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

X. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 1. 2023