Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“) za účelem splnění informační povinnosti dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení.

Cílem těchto zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jakém právním základě, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká práva mají subjekty osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováváním jejich osobních údajů.

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost Botičkov Chrudim s.r.o, IČ: 116 56 611, DIČ: CZ11656611, se sídlem Tuněchody 184, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47975, email: prodejna@botickovchrudim.cz, tel: 773 700 420 (dále jen jako „Správce“).

2. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

Zpracování osobních údajů za účelem plnění dle smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce, jakož i evidence takové smlouvy, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Při vyřízení objednávek na webových stránkách www.botickovchrudim.cz dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce a rovněž za účelem odpovědi na položený dotaz, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V případě přihlášení se k odměru novinek na webových stránkách www.botickovchrudim.cz dochází ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletterů Správce, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Na webových stránkách Správce  www.botickovchrudim.cz dochází rovněž ke zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies, a to jednak za účelem řádného fungování webových stránek, a dále také za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkajících se návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách apod. Takové zpracování je možné na základě oprávněného zájmu Správce, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Rozsah a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení,
 • adresa,
 • emailová adresa a telefonní číslo;

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Souhlasem s Profilujícími (marketingovými) cookies dáváte právo využít i nový typ dat (souhlas s cílením personalizovaných reklam, souhlas s poskytnutím uživatelských dat).

Soubory cookies shromažďované z webových stránek www.botickovchrudim.cz

Veškeré další údaje, které jsou mu ze strany subjektů osobních údajů poskytnuty;

Osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, ani mezinárodním organizacím., vyjma případů, kdy k tomu dal subjekt údajů výslovný pokyn, nebo kdy je nutné tak učinit na základě příslušných právních předpisů.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

4. Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je zejména Správce.

Osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny dalším osobám, které poskytují Správci služby v pozici zpracovatele osobních údajů.

Jedná se především o:

 •  IT poradce,
 • daňové poradce,
 • auditory, překladatele a účetní,
 • přepravní společnosti.

Dále jsou osobní údaje zpřístupněny též třetím osobám, a to dle potřeb a výslovných pokynů subjektu osobních údajů.

5. Práva subjektů osobních údajů

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů má subjekt osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u příslušného orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2021, Botičkov Chrudim s.r.o.